Algemene voorwaarden

1. Offerte

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
 2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:
  1. de plaats van het werk;
  2. een omschrijving van het werk;
  3. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
  4. het tijdstip van aanvang van het werk;
  5. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
  6. de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. De verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
  7. of de betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
  8. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
  9. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.
 3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn is aangegeven.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de opdrachtnemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

2. Overeenkomst, meerdere opdrachtgevers, uitvoering via derden

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
 2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 3. Indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever via derden dienen te worden geleverd en gefactureerd, garandeert de opdrachtgever de betaling(en) door die derden.

3. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van door of namens hem verstrekte gegevens en voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van door of namens hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, hulpmiddelen en constructies.
 2. De gevolgen van de aanwezigheid van verontreinigde of gevaarlijke stoffen, komen voor rekening van opdrachtgever. Voor zover een onderzoek naar de aanwezigheid noodzakelijk is, draagt opdrachtgever daarvan de kosten.
 3. In geval van verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken, terreinen en leidingen enerzijds en de toestand die opdrachtnemer redelijkerwijs had mogen verwachten anderzijds, komen de gevolgen daarvan voor rekening van opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever draagt zorg voor het verstrekken van gegevens met betrekking tot de ligging van eventueel aanwezige kabels en leidingen.
 5. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van de opdracht in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer zijn werk tijdig en deugdelijk kan verrichten. Voorzieningen, tekeningen, gegevens, goedkeuringen en vergunningen, voor zover door opdrachtgever te leveren, dienen tijdig door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking te worden gesteld.
 7. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 8. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

4. Verplichtingen van de opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer dient het opgedragen werk goed en deugdelijk en met inachtneming van de geldende voorschriften uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer is tot de oplevering aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij die schade veroorzaakt is door buitengewone omstandigheden waartegen opdrachtnemer redelijkerwijs geen passende maatregelen kon nemen.
 3. De opdrachtnemer is verplicht de opdracht- gever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

5. Kostenverhogende omstandigheden

 1. De kostenverhogende omstandigheden (bijvoorbeeld ten aanzien van de grondstofprijzen) zijn omstandigheden:
  • die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden
  • die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend,
  • en die de kosten van het werk verhogen.
 2. Kostenverhogende omstandigheden geven de opdrachtnemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 3. Indien de opdrachtnemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

6. Meer en minder werk

 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
  1. ingeval van wijzigingen van de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
  2. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  3. ingeval van afwijkingen van verreken- bare hoeveelheden;
  4. onvoorziene omstandigheden.
 2. Wijzigingen van de overeenkomst of van de voorwaarden van uitvoering kunnen uitsluitend met instemming van opdrachtgever en opdrachtnemer worden doorgevoerd.

7. Overmacht

 1. Wanneer opdrachtnemer ten gevolge van stakingen, overstromingen en andere omstandigheden waarop hij geen invloed heeft, of ten gevolge van wijzigingen in het werk niet in staat is tijdig te presteren, heeft hij recht op uitstel van oplevering en op vergoeding van de daardoor ontstane meerkosten.
 2. Indien de overeengekomen prestatie op grond van de in het vorige lid bedoelde omstandig- heden niet of niet geheel uitvoerbaar is, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden.

8. Gegevens

 1. Alle door opdrachtnemer met betrekking tot het werk verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen en dergelijke blijven diens eigendom. Het is opdrachtgever niet toegestaan van deze gegevens gebruik te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht door opdrachtnemer.

9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven diens eigendom totdat alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever betreffende die zaken en daarmee samen- hangende kosten volledig zijn betaald. Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door normale verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom over te dragen of te verpanden. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de zaken terug te nemen. De door opdrachtnemer geleverde bruggen zijn gemakkelijk demontabel en blijven derhalve roerend.

10. Verzekering

 1. Opdrachtnemer heeft een doorlopende CAR verzekering. Opdrachtgever is verplicht de aan zijn zijde noodzakelijke verzekeringen af te sluiten.

11. Oplevering en onderhoudstermijn

 1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtnemer heeft medegedeeld (wat telefonisch kan) dat het werk gereed is.
 2. Kleine gebreken, die ingebruikneming niet in de weg staan, zijn geen grond voor onthouding van goedkeuring en betaling. Opdrachtnemer zal genoemde kleine gebreken binnen een termijn van dertig dagen na oplevering herstellen.
 3. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
 4. Na oplevering geldt een onderhoudstermijn van dertig dagen, tenzij anders overeen- gekomen, gedurende welke opdrachtnemer aan de dag tredende gebreken zal herstellen, voor zover die niet onder de in art. 3 omschreven verplichtingen van de opdrachtgever vallen.
 5. Na oplevering draagt opdrachtgever het volledige risico van het opgeleverde en zal zij opdrachtnemer vrijwaren tegen aanspraken van derden jegens opdrachtnemer.

12. Aansprakelijkheid opdrachtnemer

 1. Na oplevering is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk. Dit geldt niet voor gebreken die bij oplevering redelijkerwijs niet waren te onderkennen en te wijten zijn aan de schuld van opdrachtnemer en voor gebreken die opdrachtnemer dient te herstellen op grond van in de opdrachtbevestiging genoemde garanties.
 2. Rechtsvorderingen op grond van het vorige lid zijn niet ontvankelijk indien zij worden ingesteld na verloop van vijf jaar na oplevering.
 3. Opdrachtgever dient van gebreken als bedoeld in het eerste lid, tweede zin, onmiddellijk na de ontdekking daarvan mededeling te doen en opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen tot inspectie van de zaken waarin de gemelde gebreken zich voordoen.
 4. Opdrachtnemer zal in geval van aansprakelijkheid binnen een redelijke termijn overgaan tot herstel.
 5. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, in alle gevallen beperkt tot de overeengekomen waarde van de opdracht met een maximum van € 50.000,-. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

13. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

 1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de opdrachtnemer.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de opdrachtnemer betaalde bouwstoffen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
 5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval
  recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

14. Betaling

 1. Indien betaling in termijnen is overeen- gekomen, zendt de opdrachtnemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdracht- gever aan de opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
 2. Betaling dient zonder beroep op compensatie plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag een maandelijkse rente van 2% verschuldigd.
 3. Wanneer opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn overgaat tot incasso, is opdrachtgever gehouden de volledige incasso- kosten te vergoeden, althans incassokosten gelijk aan 15% van de gevorderde hoofdsom, althans de door de Rechter in goede justitie te bepalen incassokosten.
 4. Bij verrekening van bedragen ten laste van de stelpost wordt 10% opdrachtnemersvergoeding in rekening gebracht.
 5. De opdrachtnemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de in het zesde lid aangegeven vervaldag.
 6. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de opdrachtnemer de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden.

15. Opschorting van de betaling

 1. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de opdrachtnemer.

16. Verrekening

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de bedragen die opdrachtgever verschuldigd is te verrekenen met bedragen die opdrachtnemer verschuldigd is aan opdrachtgever, of andere tot hetzelfde concern als opdrachtgever behorende vennootschappen.

17. In gebreke blijven van de opdrachtgever

 1. Indien opdrachtgever hetgeen opdrachtnemer volgens de overeenkomst toekomt niet of niet tijdig betaalt of opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat opdracht- gever het aan opdrachtnemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is opdrachtnemer gerechtigd om van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.
 2. Blijft opdrachtgever in gebreke binnen de gestelde termijn deze zekerheid te verstrekken, dan heeft opdrachtnemer het recht om zonder enige ingebrekestelling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, ofwel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden en voor de verdere uitvoering vooruitbetaling te eisen.
 3. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht of ver- panding van vermogensbestanddelen van opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van het werk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

18. Geschillen

 1. Geschillen zullen uitsluitend worden voor- gelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever.
 2. Op de verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.